Wat is Intellectuele Eigendom?

Intellectuele Eigendom (IE) is een brede term die alle ontastbare creaties van mensen omvat. Het omvat alle technische en niet-technische kennis. Een IE-recht verwijst naar een wettelijk recht dat kan worden verkregen met betrekking tot bepaalde IE en biedt specifieke bescherming aan de IE-eigenaar. Sommige van deze IE-rechten worden automatisch verkregen (niet-geregistreerde IE-rechten). Voorbeelden hiervan zijn auteursrechten, databankrechten en niet-geregistreerde modelrechten. Voor andere IE-rechten is registratie vereist (geregistreerde IE-rechten), zoals octrooien (ook wel patenten genoemd), handelsnaamrechten en modelrechten. Bij veel bedrijven, vooral in de technische sector, wordt er continu IE gegenereerd, zo ook bij TNO.
terug naar Q&A

TNO en het beschermen van IE

TNO heeft een volledig ontwikkelde procedure voor bescherming van octrooirechten, inclusief depotstrategie en algemene octrooiprocedures. TNO gebruikt soms ook andere IE-rechten om haar IE te beschermen, zoals auteursrechten, handelsmerken, industriële ontwerpen en databaserechten. Verder kunnen i-depots worden gebruikt om vast te stellen op welke datum TNO beschikte over bepaalde kennis, hetgeen van nut kan zijn bij het vaststellen van achtergrond kennis in samenwerkingsovereenkomsten. Het innovatieve onderzoek van TNO leidt tot vele uitvindingen voor nieuwe producten en productieprocessen. Om de marktkansen hiervan te vergroten, voert TNO een actief beleid in het beschermen van IE.

Toegang voor het Nederlandse bedrijfsleven tot IE van TNO

Een manier om TNO-kennis toegankelijk te maken voor het Nederlandse bedrijfsleven is door uitvindingen van TNO beschikbaar te maken voor de markt. Om een (octrooibeschermde) TNO-uitvinding te kunnen toepassen (produceren, verkopen, etc.), heeft een bedrijf een licentie nodig onder het betreffende octrooi. Dit kan bijvoorbeeld een niet-exclusieve of een exclusieve (octrooi)licentie zijn. Op deze manier kunnen de kosten van een octrooi worden gespreid over meerder licentienemers, waardoor de toegankelijkheid van door TNO geoctrooieerde technologie voor het Nederlandse bedrijfsleven vergroot wordt.

Om te stimuleren dat bedrijven toegang kunnen krijgen tot door TNO geoctrooieerde technologieën, hanteert TNO een aanpak waarbij de kosten voor een octrooi gespreid kunnen worden over meerdere partijen (de licentienemers). De totale kosten voor het aanvragen en in stand houden van een octrooi kunnen, gerekend over de totale geldigheidsduur van een octrooi, aanzienlijk zijn. Als principieel uitgangspunt geldt dat alle transacties die TNO sluit moeten voldoen aan de voorwaarden van marktconformiteit.

Hierbij kan door TNO aan meerdere partijen een licentie onder hetzelfde octrooi worden verstrekt, waarbij elke licentie betrekking heeft op een bepaalde toepassing binnen een specifieke (technologische) sector in het Nederlandse bedrijfsleven. Ook kan TNO onder een bepaald octrooi meerdere licenties verstrekken doordat aan de ene partij een licentie voor land A en aan een andere partij een licentie voor land B wordt verstrekt.
TERUG NAAR HOME